REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

„OMCREATE” ANNA URBAŃSKA

 

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady i sposoby sprzedaży prowadzonej przez „OmCreate” Anna Urbańska z siedzibą we Wrocławiu w Sklepie Internetowym.
 2. Sklep Internetowy prowadzony jest pod adresem ul. Asfaltowa 15 a/7, 52-235 Wrocław przez Annę Urbańską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: „OmCreate” Anna Urbańska, ul. Asfaltowa 15A/7, 52 – 235 Wrocław, adres poczty elektronicznej: anna.urbanska@omcreate.pl, telefon kontaktowy: +48663076052, NIP 9281989696, REGON 08036608. Działalność gospodarcza wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów oraz przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że zapisy niniejszego Regulaminy stanowią inaczej.
 4. Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:
 5. Dzień roboczy – oznacza dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 6. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedającego, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu;
 7. Dostawca – oznacza podmiot współpracujący ze Sprzedającym zajmujący się dokonywaniem Dostaw, w szczególności firmy kurierskie takie jak: InPost, DHL ;
 8. Formularz Zamówienia – oznacza udostępniony na stronie Sklepu Internetowego interaktywny formularz pozwalający za złożenie Zamówienia określającego warunki sprzedaży Towaru;
 9. Klient – oznacza każdy podmiot, z którym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu może zostać zawarta przez Sprzedającego Umowa sprzedaży, w szczególności Klientem może być:
 • Konsument, którym jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca, którym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;
 2. Sklep Internetowy – oznacza sklep internetowy prowadzony pod adresem https://omcreate.pl/?post_type=product
 3. Sprzedający – oznacza: Annę Urbańską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: „OmCreate Anna” Urbańska, ul. Asfaltowa 15A/7, 52 – 235 Wrocław, adres poczty elektronicznej: anna.urbanska@omcreate.pl, telefon kontaktowy: +48663076052, NIP 9281989696 , REGON 08036608 Działalność gospodarcza wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
 4. Towar – oznacza produkt (rzecz ruchomą) zaoferowaną przez Sprzedającego do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

ł.          Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Towaru zawartą na odległość pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

 1. Zamówienie – oznacza oświadczenie Klienta składane przy użyciu Formularza Zamówienia mające na celu zawarciu Umowy sprzedaży.

 

 1. Sprzedający oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla Klientów przy użyciu popularnych przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych. Sprzedający oświadcza, że minimalne wymagania techniczne dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego to:
 2. komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 3. dostęp do poczty elektronicznej;
 4. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;
 5. włączone w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

 1. Sprzedający oświadcza, że uwzględniając publiczny charakter sieci Internet istnieją zagrożenia związane z pozyskiwaniem i modyfikowaniem danych Klienta przez podmioty nieuprawnione. W związku z powyższym Klient powinien we własnym zakresie stosować środki techniczne minimalizujące wystąpienie możliwych zagrożeń, w szczególności poprzez stosowanie oprogramowań antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.

 2.

 1. Sprzedający oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do logotypów oraz treści zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów, doktórych to prawa autorskie mogą należeć do podmiotów trzecich) i w związku z tym korzystanie z nich może następować wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego i na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, postanowieniami Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich.

 

 1. Klient korzystając ze Sklepu Internetowego obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 3.

WARUNKI ZAWARCI UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Klient może dokonywać Zamówień w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.Do dokonania Zamówienia w Sklepie Internetowym nie jest wymagane posiadanie ani rejestracja konta.

 

 1. Cena przypisana do Towaru widniejąca na stronie Sklepu Internetowego jest ceną w złotych polskich, ceną brutto (zawierającą wszystkie podatki). Cena Towaru nie zawiera kosztów Dostawyi wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym. Klient składa Zamówienie po wyborze Towaru, którego zakupem jest zainteresowany, który realizuje się poprzez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA”, widniejącym pod Towarem zamieszonym na stronie Sklepu Internetowego. Następnie po skompletowaniu całości Zamówienia i określeniu w „KOSZYKU’ sposobu Dostawy oraz formy płatności, Klient składa Zamówienie poprzez wysłanie Formularza Zamówienia – wybranie polecenia „KUPUJĘ – PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedającego o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez:
 2. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
 3. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy

 

 4.

PŁATNOŚĆ

 1. Klient uprawniony jest do wyboru jednej z następujących form płatności za zakupiony Towar:
 2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w banku Santander Bank Polska S.A.- numer rachunku bankowego: 72 1090 2398 0000 0001 0430 2289

– realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, co nie powinno nastąpić później niż 2 dni robocze od daty zaksięgowania środków Klienta za zakupiony Towar na rachunku bankowym Sprzedającego;

 1. przelewem bankowym lub karą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu – realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia i po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności;
 2. płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki (płatność dostępna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

 

 1. Możliwe aktualne sposoby płatności za pośrednictwem serwisu PayU.pl opisane są na stronie internetowej http://www.payu.pl.

 

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za zamówiony Towar w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży – w przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty. W przypadku niedokonania płatności w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Sprzedający informuje Klienta o anulowaniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 5.

DOSTAWA TOWARU

 

 1. Sprzedający realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Klient o Kosztach Dostawy Towaru informowany jest na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

 

 1. Termin Dostawy Towaru do Klienta wynosi do 14 dni roboczych, chyba że Umowa sprzedaży przewiduje inny termin. Początek biegu terminu liczony jest w następujący sposób
 2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego;
 3. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. Towary dostarczane będą do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w Formularzu zamówienia. W dniu wysłania Towaru do Klienta za pośrednictwem wiadomości sms na numer jego telefonu luba na adres poczty elektronicznej wysłana zostanie przez Dostawcę informacja potwierdzająca nadanie Towaru.

 

 1. Klient zobowiązany jest sprawdzić Towar w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W przypadku stwierdzenia ubytków bądź uszkodzeń przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 

6.

RĘKOJMIA I PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

 1. Sprzedający oświadcza, że sprzedawany Towar pozbawiony jest wad fizycznych oraz wad prawnych. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

 1. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klient uprawniony jest do:
 2. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
 3. żądania wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający zobowiązany jest wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedający.

 

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 

 1. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć na koszt Sprzedającego reklamowany Towar na adres: ul. Asfaltowa 15A/7, 52-235 Wrocław.

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

 

 1. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty jego otrzymania, zgłoszone żądanie Konsumenta uważa się za uzasadnione.

 

7.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży jest uprawniony do odstąpienia od niej w terminie 14 dni kalendarzowych bez konieczności podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedającego. Oświadczenie możne zostać złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony na stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://omcreate.pl/?post_type=productDo zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrotu Konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili zwrotu Towaru przez Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu nadania Towaru do Sprzedającego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób Dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument jest zobowiązany do zwrotu zakupionego Towaru Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy nadanie Towaru na adres Sprzedającego przed upływem tego terminu.
 7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

8.

USŁUGI

 1. Sprzedający świadczy na rzecz Klienta następujące usługi:
 2. Newsletter;
 3. Formularz Zamówienia.
 4. Usługi świadczone są nieodpłatne, 7 dni w tygodniu przez 24 godziny.
 5. Usługa newsletter polega na przesyłaniu Klientów za pomocą poczty elektronicznej informacji handlowych Sprzedającego.
 6. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedającego. Usługa Formularz Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 7. Rezygnacja z nieodpłatnych usług, możliwa jest w każdej chwili.
 8. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klienta w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 

 

9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Sprzedający informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedający informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu.
 5. Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2019 r.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

„OmCreate Anna” Urbańska

 1. Asfaltowa 15A/7, 52 – 235 Wrocław

anna.urbanska@omcreate.pl

 

Ja/My(*) niniejszym oświadczam/y(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) : _ _-_ _-_ _ _ _

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) : …………………………

Adres konsumenta(-ów) : ………………………….

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) : ……………………..

Data: _ _-_ _-_ _ _ _

Numer rachunku bankowego na jaki ma być dokonany zwrot: _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _ -_ _ _ _-_ _ _ _

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

REGULAMIN SZKOLENIA INTERNETOWEGO

„TRANSFERING MYŚLI”

 

§ 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zakupu i korzystania ze szkolenia internetowego pod nazwą „Transfering myśli” autorstwa Anny Urbańskiej, udostępnianego za pośrednictwem strony internetowej www.omcreate.pl/szkolenia.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania ze Szkolenia udostępnianego przez Stronę Internetową.

§2.

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. Sprzedawca:             Anna Urbańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „OmCreate” Anna Urbańska, ul. Asfaltowa 15A/7, 52 – 235 Wrocław, adres poczty elektronicznej: anna.urbanska@omcreate.pl, telefon kontaktowy: +48663076052, NIP 9281989696, REGON 080366084. Działalność gospodarcza wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji                          o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 2. Kupujący:             oznacza każdy podmiot, z którym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu może zostać zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną umożliwiająca zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Szkolenia, w szczególności Kupującym może być:
 • Konsument, którym jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca, którym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Szkolenie: oznacza elektroniczny zapis obrazu i dźwięku szkolenia autorstwa Anny Ubrańskiej zatytułowanego: „Transfering myśli”. Szkolenie dostępne jest przy użyciu łącza internetowego, wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.omcreate.pl/szkolenia.
 2. Logowanie: oznacza czynność polegającą na podaniu przez Kupującego otrzymanych od Sprzedawcy, po opłaceniu Szkolenia, wymaganych danych, niezbędnych do uzyskania dostępu do Szkolenia. Logowanie będzie następowało przy użyciu: Loginu i Hasła.
 3. Login: oznacza wygenerowany przez Sprzedawcę ciąg znaków, który przesyłany jest Kupującemu, po opłaceniu Szkolenia na wskazany w Formularzu Zamówienia adres e – mail, który umożliwia wraz z Hasłem zalogowanie się na Stronie Internetowej i dostęp do Szkolenia. Login ma charakter unikalny.
 4. Hasło: oznacza wygenerowany przez Sprzedawcę ciąg znaków, który przesyłany jest Kupującemu, po opłaceniu Szkolenia na wskazany w Formularzu Zamówienia adres e – mail, który umożliwia wraz z Hasłem zalogowanie się na stronie Internetowej i dostęp do Szkolenia. Hasło ma charakter unikalny.
 5. Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Szkolenia Internetowego;
 6. Zamówienie oznacza oświadczenie Kupującego składane przy użyciu Formularza Zamówienia mające na celu uzyskanie dostępu do Szkolenia.
 7. Strona Internetowa: oznacza stronę pod adresem: www.omcreate.pl/szkolenia. Dostęp do Szkolenia możliwy jest wyłącznie poprzez w/w stronę internetową.

 

§3.

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Strony Internetowej prowadzi sprzedaż Szkolenia oraz świadczy na rzecz kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Szkolenia.
 2. Do odtworzania Szkolenia niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera/tabletu/telefonu komórkowego obsługującego Internet z głośnikiem lub możliwością dołączenia zestawu słuchawkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie i odsłuchiwanie Szkolenia.
 3. Odtwarzanie Szkolenia możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Strony Internatowej. Kupujący nie jest uprawniony do pobierania, zapisywania Szkolenia na jakimkolwiek nośniku.
 4. Sprzedawca oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby odtwarzanie Szkolenia było możliwe dla Kupujących przy użyciu popularnych przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych. Sprzedawca oświadcza, że minimalne wymagania techniczne dla prawidłowego korzystania ze Szkolenia i jego odtwarzania to:
 5. komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 6. dostęp do poczty elektronicznej;
 7. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;
 8. włączone w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 9. Sprzedawca oświadcza, że uwzględniając publiczny charakter sieci Internet istnieją zagrożenia związane z pozyskiwaniem i modyfikowaniem danych Kupującego przez podmioty nieuprawnione. W związku z powyższym Kupujący powinien we własnym zakresie stosować środki techniczne minimalizujące wystąpienie możliwych zagrożeń, w szczególności poprzez stosowanie oprogramowań antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.

 

§4.

ZAKUP SZKOLENIA

 

 1. Cena za Szkolenie podana jest na Stronie Internetowej w zakładce Szkolenia. Cena jest ceną ostateczną, która zawiera podatek VAT.
 2. Kupujący, który chce dokonać zakupu Szkolenia zobowiązany jest do skorzystania z Formularza Zamówienia znajdującego się pod adresem:  http://omcreate.pl/?product=transfering-mysli-omcreate-anna-urbanska
 3. Formularz zgłoszenia zawiera dane Kupującego, w tym dane do wystawienia rachunku/faktury VAT oraz adres e – mail niezbędny do otrzymania Loginu oraz Hasła, umożliwiających uzyskanie dostępu do Szkolenia.
 4. Sprzedawca potwierdza, na podany przez Kupującego adres e – mail, fakt otrzymania Formularza Zamówienia, przesyłając jednocześnie informacje oraz dane niezbędne do opłacenia dostępu do Szkolenia. Tylko opłacenie Szkolenia w sposób wskazany z wiadomości e – mail potwierdzającej otrzymanie Formularza Zamówienia, umożliwia uzyskanie dostępu do Szkolenia.
 5. Kupujący po opłaceniu Szkolenia w terminie do 24 godzin na podany w Formularzu Zamówienia adres e – mail otrzyma od Sprzedawcy Login i Hasło. W celu uzyskania dostępu do Szkolenia niezbędnym jest podanie otrzymanych Loginu i Hasła.
 6. Kupujący otrzymuje dostęp do zakupionego Szkolenia na czas nieoznaczony przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Korzystanie ze Szkolenia uzależnione jest wyłącznie od woli Kupującego.

 

§5.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SZKOLENIA

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dopełnić należytej staranności, aby dostęp do Szkolenia przebiegał bez zakłóceń i niedogodności dla Kupujących. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w dostępie do Szkolenia, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Sprzedawca zobowiązuje się informować Kupujących o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania ze Szkolenia.
 2. Kupujący, który na skutek usterek istniejących po stronie Sprzedawcy nie ma możliwości korzystania ze Szkolenia, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Sprzedawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia wszelkich kroków, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania dostępu do Szkolenia.

 

§6.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

 1. W przypadku ujawnienia się wad w dostępie do Szkolenia i/lub związanych z możliwością jego odtworzenia i/lub odsłuchania Kupujący ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja winna zostać złożona w formie pisemnej, za pośrednictwem adresu e-mail:urbanska@omcreate.pl
 2. Reklamacją nie są objęte treści Szkolenia.
 3. Reklamacja Kupującego powinna zawierać dane umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Kupującego oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpoznania reklamacji w terminie 7 dni, liczonych o daty jej otrzymania.

§7.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie mu Loginu i Hasła oraz na rozpoczęcie udostępniania Szkolenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy ze Sprzedawcą, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Jednocześnie Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ze względu na wyrażenie zgody na udostępnienie mu Loginu i Hasła oraz wyrażenia zgody na rozpoczęcia świadczenia poprzez dostęp do Szkolenia na jego prośbę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Szkolenia, Kupującemu nie przysługujeprawo do odstąpienia od zawartej umowy o zakup Szkolenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Kupujący może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie możne zostać złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony na Stronie Internetowej pod adresem: https://omcreate.pl/?post_type=productDo zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrotu Kupującemu wszystkich dokonanych przez niego płatności. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili zwrotu zakupionego towaru przez Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu nadania towaru do Sprzedawcy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

 

§8.

PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Wszelkie materiały i zasoby Szkolenia stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm), przepisami prawa dotyczącymi znaków towarowych i/lub innymi przepisami regulującymi prawa własności intelektualnej.
 2. Materiały i zasoby zawarte w Szkoleniu, w tym w szczególności nagrania audio i video, opracowania tekstowe mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Kupującego na użytek własny.
 3. Kupujący zobowiązuje się: nie powielać, nie udostępniać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie publikować Szkolenia osobom trzecim, ani też odsprzedawać prawa dostępu do Szkolenia.

 

§9.

DANE OSOBOWE

 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie opisane zostały w polityce prywatności i plików cookie pod adresem: http://omcreate.pl/?page_id=3
 2. Dokonując zakupu Szkolenia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym rozporządzeniem RODO. Kupujący ma świadomość, iż odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi nabycie Szkolenia.
 3. Dane osobowe, o których mowa powyżej, niezbędne do zapisania się na szkolenie i realizacji usługi szkoleniowej, to: imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu.
 4. Dane osobowe, o których mowa powyżej, są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Kupującemu nabycia Szkolenia oraz w celach rozliczeń podatkowych. Dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu, w szczególności nie są one udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Administratorem danych osobowych jest Anna Urbańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „OmCreate” Anna Urbańska, ul. Asfaltowa 15A/7, 52 – 235 Wrocław, adres poczty elektronicznej: anna.urbanska@omcreate.pl, telefon kontaktowy: +48663076052, NIP 9281989696, REGON 080366084.
 6. Kupujący ma prawo żądania wglądu, weryfikacji, zmian oraz usunięcia swoich danych osobowych.
 7. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw, przyznanych na mocy przepisów rozporządzenia RODO.
 8. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia Kupującemu dostępu do Szkolenia.

 

§10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kupujący dokonując zakupu Szkolenia wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Kupujący zostaną powiadomieni za pośrednictwem adresu e-mail.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

REGULAMIN APLIKACJI WEBOWEJ

„KALENDARZ ROZWOJU OSOBISTEGO 2022”

 

 

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zakupu i korzystania z aplikacji webowej pod nazwą „Kalendarz Rozwoju Osobistego 2022”, udostępnianej za pośrednictwem strony internetowej www.omcreate.pl.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania z Aplikacji. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że:
 3. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych dla celów dostarczania treści cyfrowych, tj. korzystania z Aplikacji;
 4. wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej.
 5. Strona internetowa Administratora działa w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” zawarte są https://omcreate.pl/?page_id=3.

           2.

 

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. Administrator: podmiot udostępniający Aplikację – Anna Urbańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „OmCreate” Anna Urbańska, ul. Asfaltowa 15A/7, 52 – 235 Wrocław, adres poczty elektronicznej: anna.urbanska@omcreate.pl, telefon kontaktowy: +48663076052, NIP 9281989696, REGON 080366084. Działalność gospodarcza wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 2. Użytkownik:          oznacza każdy podmiot, z którym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu może zostać zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną umożliwiająca zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Aplikacji, w szczególności Użytkownikiem może być:
 • Konsument, którym jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca, którym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Aplikacja: aplikacja webowa o nazwie „Kalendarz rozwoju osobistego 2022” umożliwiająca zarządzanie czasem i rozwój osobisty, udostępniona przez Administratora na stronie internetowej www.omcreate.pl.
 2. Cena: opłata za korzystanie w określonym przez Administratora Czasie dostępu z Aplikacji podana na Stronie internetowej.
 3. Czas dostępu:termin na jaki Użytkownik otrzymuje dostęp do Aplikacji, który obejmuje czas od dnia zakupu Aplikacji do dnia 2.01.2022 r.
 4. Logowanie: oznacza czynność polegającą na podaniu przez Użytkownika wymaganych danych, niezbędnych do uzyskania dostępu do Aplikacji. Logowanie będzie następowało przy użyciu: Loginu i Hasła.
 5. Login: oznacza adres e – mail Użytkownika, który umożliwia wraz z Hasłem zalogowanie się na Stronie Internetowej i dostęp do Aplikacji.
 6. Hasło:                         oznacza nadany przez Użytkownika przy pierwszej próbie logowania ciąg znaków, który umożliwia wraz z Loginem zalogowanie się na stronie Internetowej i dostęp do Aplikacji. Hasło powinno mieć charakter unikalny. Hasło nie jest znane Administratorowi. Ustawienie Hasła możliwe jest po dokonaniu zakupu Aplikacji.
 7. Konto: przestrzeń sieciowa Użytkownika na serwerze Administratora, dostępna po zalogowaniu (podaniu Hasła i Loginu) obejmująca zbiór Danych Użytkownika i umożliwiająca mu korzystanie z Aplikacji, w szczególności wprowadzanie, korzystanie i zarządzanie danymi a także dokonywanie operacji związanych z funkcjonowaniem Aplikacji przy użyciu narzędzi udostępnionych przez Administratora.          
 8. Regulamin: oznacza niniejszy Regulamin Aplikacji;
 9. Zamówienie: oznacza oświadczenie Użytkownika składane przy użyciu Formularza Zamówienia mające na celu uzyskanie dostępu do Aplikacji.
 10. Strona Internetowa: oznacza stronę pod adresem: _______________. Dostęp do Aplikacji możliwy jest wyłącznie poprzez w/w stronę internetową.
 11. Dane: wszelkie dane, w tym Dane Osobowe dostarczane do Administratora lub dostępne dla niego, jak również udostępnione przez Użytkownika Administratorowi w jakikolwiek sposób, w tym w trakcie składania Zamówienia, korzystania z Aplikacji, przesyłane w poczcie elektronicznej.
 12. Dane Osobowe: wszelkie informacje dotyczącej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dotyczą).

 

ZAKUP APLIKACJI. ZASADY KORZYSTANIA.

3.

 

 1. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej prowadzi sprzedaż Aplikacji oraz świadczy na rzecz Użytkownika usługę polegającą na dostarczaniu Użytkownikowi treści cyfrowych w postaci Aplikacji.
 2. Cena za Szkolenie podana jest na Stronie Internetowej w zakładce „kalendarze”. Cena jest ceną ostateczną, która zawiera podatek VAT. Cena płatna jest z góry za Czas dostępu do Aplikacji.
 3. Użytkownik, który chce dokonać zakupu Aplikacji zobowiązany jest do skorzystania z Formularza Zamówienia znajdującego się pod adresem: ________________ .
 4. Formularz Zamówienia zawiera dane Użytkownika, w tym dane do wystawienia paragonu/rachunku/faktury VAT oraz adres e – mail niezbędny w celu przesłania przez Administratora linku aktywacyjnego do korzystania z Aplikacji i utworzenia Konta.
 5. Administrator potwierdza, na podany przez Kupującego adres e – mail, fakt otrzymania Formularza Zamówienia, przesyłając jednocześnie informacje oraz dane niezbędne do opłacenia dostępu do Aplikacji. Tylko opłacenie Aplikacji w sposób wskazany z wiadomości e – mail potwierdzającej otrzymanie Formularza Zamówienia, umożliwia uzyskanie dostępu do Aplikacji.
 6. Użytkownik po zapłaceniu Ceny za Aplikację w terminie do 24 godzin na podany w Formularzu Zamówienia adres e – mail otrzyma od Administratora link aktywacyjny, umożliwiający przy użyciu Loginu nadanie przez Użytkownika Hasła do Konta.
 7. Administrator nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze. Płatności za Aplikację realizowane są poprzez:
 8. Pay U
 9. Przelew bankowy

 

4.

 

 1. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera/tabletu/telefonu komórkowego obsługującego Internet.
 2. Dostęp i korzystanie z Aplikacji wymagają od Użytkownika spełnienia następujących kryteriów:
 3. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
 4. posiadanie dostępu do poczty elektronicznej;
 5. korzystanie z przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;
 6. włączone w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 7. Dane umieszczone w Aplikacji synchronizowane są z serwerem Administratora w taki sposób, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Konta poprzez Internet z każdego urządzenia, umożliwiającego korzystanie z Aplikacji.
 8. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania i treści związane ze swoim Kontem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika ani jakiekolwiek treści umieszczone przez Użytkownika w Koncie i Aplikacji.
 9. Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z Aplikacji w sposób zgony z powszechnie obowiązującym prawem, nie naruszający żadnych przepisów, każdej jurysdykcji.
 10. Użytkownik jest odpowiedzialny za przechowywanie Hasła do Konta w bezpiecznym miejscu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody z powodu niewypełnienia tego obowiązku bezpieczeństwa.
 11. Administrator zobowiązuje się dopełnić należytej staranności, aby dostęp do Konta i Aplikacji przebiegał bez zakłóceń i niedogodności dla Użytkowników. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w dostępie do Konta i/lub Aplikacji, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Administrator zobowiązuje się informować Użytkowników o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania ze Aplikacji.
 12. Administrator oświadcza, że uwzględniając publiczny charakter sieci Internet istnieją zagrożenia związane z pozyskiwaniem i modyfikowaniem danych Użytkownika przez podmioty nieuprawnione. W związku z powyższym Użytkownik powinien we własnym zakresie stosować środki techniczne minimalizujące wystąpienie możliwych zagrożeń, w szczególności poprzez stosowanie oprogramowań antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.
 13. Administrator oświadcza, że jego serwer znajduje się w Europie w bezpiecznym środowisku a przekazywane dane są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem poprzez ich szyfrowanie.
 14. Administrator nie gwarantuje Użytkownikowi przydatności do określonego celu Aplikacji, która udostępniona jest w określonej formie oraz funkcjonalności, którą Użytkownik akceptuje.

5.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

 1. W przypadku ujawnienia się wad w dostępie lub funkcjonowaniu Aplikacji Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja winna zostać złożona w formie pisemnej bądź za pośrednictwem adresu e-mail:system@omcreate.pl W reklamacji Użytkownik powinien opisać wadliwość Aplikacji oraz wskazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np. adres e -mail, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny, itp.)
 2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia Reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie będzie poczytywane za uznanie reklamacji.
 3. Użytkownik wyraża zgodę dla Administratora na ingerencję w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji a także na dokonywanie zmian w celu przywrócenia prawidłowego działania Aplikacji.

 6.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA.

 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 2. sposób, w jaki będzie wykorzystywane Konto Użytkownika ani za jakiekolwiek wynikłe
  z tego skutki bądź szkody zarówno dla Użytkownika, jak i osób trzecich;
 3. treści i inną zawartość danych przesłanych do Aplikacji przez Użytkownika;
 4. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie Hasła Użytkownika;
 5. przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji zaistniałe z przyczyn niezależnych od Administratora lub planowanych prac konserwacyjnych;
 6. utratę danych wprowadzonych do Aplikacji przez Użytkownika a spowodowanych działaniem czynników trzecich (np. awaria sprzętu, oprogramowania, itp.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora;
 7. szkody doznane przez Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych.
 8. Administrator nie jest odpowiedzialny za utratę baz danych i danych, utraty, zniszczenia, uszkodzenia programów komputerowych i sprzętu komputerowego, utraty renomy przez Użytkownika, strat poniesionych m.in. wskutek przestojów i przerw w pracy Użytkownika z tytułu jakichkolwiek roszczeń podnoszonych przez kontrahentów Użytkownika, kosztu zapewnienia programów zastępczych czy sprzętu zastępczego, powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Administratora oraz na skutek nieprawidłowej instalacji i eksploatacji Aplikacji.

 

 7.

CZAS ZAWARCIA UMOWY. KONSUMENCIKIE ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 

 1. Umowa na korzystanie z Aplikacji zawarta jest na czas określony, tj. na Czas dostępu, co oznacza, że po upływie tego terminu wygasa.
 2. Użytkownik Konsument, który zawarł z Administratorem umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 3. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie udostępniania Aplikacji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy z Administratorem, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ze względu na wyrażenie zgody na rozpoczęcie dostarczania treści cyfrowych poprzez dostęp do Aplikacji na jego prośbę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Aplikacji, Użytkownikowi nie przysługujeprawo do odstąpienia od zawartej umowy na korzystanie z Aplikacji, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Użytkownik jest informowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem dostarczania treści cyfrowych poprzez dostęp do Aplikacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Użytkownik może odstąpić od umowy składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Administratora, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Administratora. Oświadczenie możne zostać złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony na Stronie Internetowej pod adresem: https://omcreate.pl/?post_type=product. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrotu Użytkownikowi zapłaconej Ceny.

 

8.

PRAWA AUTORSKIE i POKREWNE

 

 1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Aplikacji (całości oraz jej poszczególnych części), zawartych w niej elementów graficznych, słownych, oraz prawa kompozycji jej elementów i układu na stronie internetowej przysługują Administratorowi.
 2. Administrator oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Aplikacji, za wyjątkiem tych jej elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki te zostały załączone do Aplikacji oraz są rozpowszechniane w ramach Aplikacji zgodnie z odrębnymi warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.
 3. Wszelkie Dane przesłane do Aplikacji przez Użytkownika pozostają jego własnością.
 4. Administrator będzie przechowywał Dane od momentu ich przekazania do Aplikacji przez okres 30 dnia wygaśnięcia/rozwiązania umowy, z wyjątkiem Danych Osobowych, do których zastosowanie znajdują uregulowania opisane w § 9 Regulaminu. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Administratorowi będzie przysługiwało prawo do usunięcia wprowadzonych przez Użytkownika danych. Dane zostaną usunięte również na żądanie Użytkownika przesłane na adres mailowy Administratora: system@omcreate.pl.

9.

DANE OSOBOWE. RODO.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, Administrator informuje, że:
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest: Anna Urbańskaprowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „OmCreate” Anna Urbańska, ul. Asfaltowa 15A/7, 52 – 235 Wrocław,  NIP 9281989696, REGON 080366084.
 3. Z Administratorem można skontaktować się:

–          pod adresem poczty elektronicznej:anna.urbanska@omcreate.pl;

–          pod numerem telefonu: +48 663 076 052;

–          pisemnie na adres: „OmCreate” Anna Urbańska, ul. Asfaltowa 15A/7, 52 – 235 Wrocław, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się w celach związanych z zawarciem, wykonywaniem i obsługą zawartej umowy i korzystaniem z Aplikacji.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika są:
 3. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy;
 4. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa);
 5. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających m.in. na zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności, wewnętrznych celów administracyjnych (w tym zarządzania usługami), niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń oraz przed roszczeniami;
 6. Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
 7. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej;
 8. podmiotów wspierających Administratora w wypełnianiu jego uprawnień i obowiązków wynikających z zawartej z Użytkownikiem umowy oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę księgowo – kadrową, prawną, archiwizację i niszczenie dokumentów, usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, obsługę w zakresie marketingu, dostawców usług w zakresie platform sprzedażowych, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane Użytkowników.
 9. W ramach zawartej umowy i korzystania z Aplikacji Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e – mail, adres korespondencyjny, numer telefonu komórkowego, login i hasło do Konta, numer NIP i nazwę działalności gospodarczej, adres IP oraz dane globalizacyjne uzyskane na podstawie adresu IP.
 10. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe Użytkownika zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.
 11. Na zasadach określonych przepisami RODO, Użytkownik posiada prawo do żądania od Administratora:
 12. dostępu do treści swoich danych osobowych;
 13. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 14. usunięcia swoich danych osobowych (m.in. gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego administratora lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 15. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 16. przenoszenia swoich danych osobowych (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy);
 17. Użytkownik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w związku ze szczególną sytuacją (prawo to przysługuje m.in. wówczas, gdy Administrator przetwarza dane realizując cele wynikające z jego prawnie uzasadnionych interesów).
 18. W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Użytkownika podane, przysługuje Użytkownikowi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych Użytkownika do momentu jej wycofania.
 19. Gdy uzna Użytkownika, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 20. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 21. Dane osobowe Użytkownika nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

 

10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Użytkownik dokonując zakupu Aplikacji wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem adresu e-mail.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 14 grudnia 2021 r.

 

R E G U L A M I N U   W E B I N A R U

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj, warunki świadczenia usługi internetowych szkoleń – zwanych „Webinarami” a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usługi internetowych szkoleń, których zakup możliwy jest za pośrednictwem strony internetowej www.omcreate.pl/szkolenia.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi internetowych szkoleń oraz uczestnictwa w Webinarze.

 2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. Organizator: Anna Urbańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „OmCreate” Anna Urbańska, ul. Asfaltowa 15A/7, 52 – 235 Wrocław, adres poczty elektronicznej: anna.urbanska@omcreate.pl, telefon kontaktowy: +48663076052, NIP 9281989696, REGON 080366084. Działalność gospodarcza wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
 2. Uczestnik: oznacza każdy podmiot, z którym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu może zostać zawarta umowa o świadczenie usługi internetowych szkoleń i biorąca udział w Webinarze;
 3. Webinar: oznacza rodzaj internetowego szkolenia lub wykładu, zorganizowanego przez OmCreate Anna Urbańska, prowadzonego i realizowanego przy użyciu platformy internetowej Zoom;
 4. Materiał Webinaru: informacje, komentarze, porady, prezentacje, materiały eksperckie dotyczące tematyki Webinaru udostępniane w trakcie jego organizacji;
 5. Strona Internetowa: oznacza stronę pod adresem: https://omcreate.pl/?page_id=82988, na której wyłącznie możliwym jest zakup Webinaru i która zawiera informacje o organizowanych Webinarach;
 6. Serwis: platforma internetowa Zoom, przy użyciu której prowadzone są Webinary;
 7. Regulamin:oznacza niniejszy Regulamin Webinaru;
 8. Umowa: oznacza umowę zawartą pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na świadczenie usługi polegającej na dostępnie do Webinaru oraz ewentualnym przesłaniu przez Organizatora materiałów Webinaru;
 9. Usługi świadczone drogą elektroniczną – oznacza wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 10. RODO: oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Aktualna lista Webinarów wraz z ich opisem dostępna jest na Stronie internetowej.
 2. Aktualne ceny za uczestnictwo w Webinarze podane są na Stronie internetowej. Podane ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT w stawce 23%.
 3. Opis Webinaru zawiera: tematykę, dokładną datę wraz z godziną organizacji Webinaru, czas trwania Webinaru.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem jakie zobowiązany jest zapewnić sobie Uczestnik to:
 5. w zakresie sprzętu komputerowego:

–          procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy;

–          2GB RAM (zalecane 4GB lub więcej);

–          system operacyjny: co najmniej Windows 8, Mac OS co najmniej 10.13, Chrome OS;

–          najaktualniejszą wersję przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox lub Safari lub Edge lub Opera;

–          Serwis współpracuje ze wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami oraz większością kamer internetowych;

 1. w zakresie korzystania z urządzeń mobilnych (tablety, ipady, telefony komórkowe) koniecznym może być pobranie odpowiedniej aplikacji w iTunes App Store lub Google Play Store.

 

4. ZAKUP WEBINARU

 

 1. Uczestnik, który chce wziąć udział w Webinarze zobowiązany jest do zakupu dostępu do Webinaru o wybranej przez siebie tematyce, przy użyciu Formularza zgłoszenia znajdującego się pod adresem: https://omcreate.pl/?page_id=82988
 2. Formularz zgłoszenia zawiera dane Uczestnika, w tym dane do wystawienia rachunku/faktury VAT oraz adres e – mail niezbędny do otrzymania linku umożliwiającego udział w Webinarze.
 3. Organizator po otrzymaniu zapłaty za Webinar na dwa dni przed datą organizacji Webinaru prześle na podany w Formularzu zgłoszenia przez Uczestnika adres e – mail link umożliwiający udział w Webinarze.
 4. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika błędnego adresu e – mail. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Uczestników, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Organizatora do Uczestnika.
 5. Udział w Webinarze możliwy jest wyłącznie po dokonaniu zakupu uczestnictwa w nim.

5.WARUNKI UCZESTNICTWA W WEBINARZE

 1. Organizator oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować wysoką wartość merytoryczną każdego Webinaru, zgodną z jego opisem oraz zachować wysoką jakość techniczną prowadzonych Webinarów.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Webinarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi, postanowieniami Regulaminu, a w szczególności do działania w sposób nienaruszający praw innych Uczestników.

 

6. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. W przypadku ujawnienia się wad w dostępie do Webinaru i/lub związanych z możliwością uczestnictwa w nim Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja winna zostać złożona w formie pisemnej, za pośrednictwem adresu e-mail: system@omcreate.pl
 2. Reklamacją nie są objęte treści Webinaru.
 3. Reklamacja Uczestnika powinna zawierać dane umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Uczestnika oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację.
 4. Organizator zobowiązuje się do rozpoznania reklamacji w terminie 7 dni, liczonych o daty jej otrzymania.

 

7. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie materiały i zasoby Webinaru stanowią wyłączną własność Organizatora. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm), przepisami prawa dotyczącymi znaków towarowych i/lub innymi przepisami regulującymi prawa własności intelektualnej.
 2. Materiały i zasoby zawarte w Webinarze, w tym w szczególności nagrania audio i video, opracowania tekstowe mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika na użytek własny.
 3. Uczestnik zobowiązuje się: nie nagrywać webinaru, ani dźwięku, ani fonii, nie powielać, nie udostępniać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie publikować Webinaru osobom trzecim, ani też odsprzedawać prawa dostępu do Webinaru.

8.DANE OSOBOWE 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie opisane zostały w polityce prywatności i plików cookie pod adresem: http://omcreate.pl/?page_id=3
 2. Dokonując zakupu udziału w Webinarze Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym rozporządzeniem RODO. Uczestnik ma świadomość, iż odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi nabycie udziału w Webinarze.
 3. Dane osobowe, o których mowa powyżej, niezbędne do uczestnictwa w Webinarze to: imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu.
 4. Dane osobowe, o których mowa powyżej, są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Uczestnikowi nabycia udziału w Webinarze oraz w celach rozliczeń podatkowych. Dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu, w szczególności nie są one udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Administratorem danych osobowych jest Anna Urbańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „OmCreate” Anna Urbańska, ul. Asfaltowa 15A/7, 52 – 235 Wrocław, adres poczty elektronicznej: anna.urbanska@omcreate.pl, telefon kontaktowy: +48663076052, NIP 9281989696, REGON 080366084.
 6. Uczestnik ma prawo żądania wglądu, weryfikacji, zmian oraz usunięcia swoich danych osobowych.
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw, przyznanych na mocy przepisów rozporządzenia RODO.
 8. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia Kupującemu dostępu do Szkolenia.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik dokonując zakupu udziału w Webinarze wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem adresu e-mail.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

 

REGULAMIN

PLATFORMY ROZOWJU OSOBISTEGO” OMCREATE”

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udostępniania i korzystania z usługi subskrypcji medytacji/wizualizacji udostępnianych na Platformie Rozwoju Osobistego „OmCreate” autorstwa Anny Urbańskiej.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania z Platformy Rozwoju Osobistego „OmCreate”.

2.

 Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. Usługodawca: Anna Urbańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „OmCreate” Anna Urbańska, ul. Asfaltowa 15A/7, 52 – 235 Wrocław, adres poczty elektronicznej: anna.urbanska@omcreate.pl, telefon kontaktowy: +48663076052, NIP 9281989696, REGON 080366084. Działalność gospodarcza wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
 2. Subskrybent: oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zamówiła usługę subskrypcji udostępnianych na Platformie Rozwoju Osobistego „OmCreate” medytacji/wizualizacji;
 3. Subskrypcja: oznacza usługę sprzedaży abonamentu umożliwiającego dostęp do Platformy Rozwoju Osobistego” OmCreate”, na której umieszczone są medytacje/wizualizacje w określonych odstępach czasu;
 4. Platforma Rozwoju Osobistego” OmCreate”:oznacza znajdujący się pod adresem: https://omcreate.pl/?page_id=85894 zbiór zapisanych medytacji i wizualizacji, składających się z zapisów dźwiękowych, autorstwa Anny Urbańskiej, udostępnianych do odtwarzania Subskrybentowi, po wykupieniu Subskrypcji, przy użyciu łącza internetowego;
 5. Logowanie:oznacza czynność polegającą na wpisaniu przez Subskrybenta otrzymanych od Usługodawcy, po wykupieniu Subskrypcji, Loginu i Hasła, niezbędnych do uzyskania dostępu do Platformy Rozwoju Osobistego” OmCreate”;
 6. Login: oznacza wygenerowany przez Usługo ciąg znaków, który przesyłany jest Kupującemu, po wykupieniu subskrypcji na wskazany w Formularzu Zamówienia adres e – mail, który umożliwia wraz z Hasłem zalogowanie się na Platformie Rozwoju Osobistego” OmCreate” i dostęp do zawartych w niej medytacji/wizualizacji. Login ma charakter unikalny.
 7. Hasło:oznacza wygenerowany przez Sprzedawcę ciąg znaków, który przesyłany jest Kupującemu, po wykupieniu subskrypcji na wskazany w Formularzu Zamówienia adres e – mail, który umożliwia wraz z Hasłem zalogowanie się na Platformie Rozwoju Osobistego” OmCreate” i dostęp do zawartych w niej medytacji. Hasło ma charakter unikalny.
 8. Regulaminoznacza niniejszy Regulamin Platformy Rozwoju Osobistego” OmCreate””;
 9. Zamówienie oznacza oświadczenie Kupującego składane przy użyciu Formularza Zamówienia mające na celu uzyskanie dostępu do Szkolenia.

 3.

 1. Usługodawca za pośrednictwem Platformy Rozwoju Osobistego ”OmCreate” umożliwia dostęp i korzystanie (odsłuchiwanie) z medytacji/wizualizacji.
 2. Do odtwarzania medytacji/wizualizacji niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera/tabletu/telefonu komórkowego obsługującego Internet z głośnikiem lub możliwością połączenia zestawu słuchawkowego, umożliwiających prawidłowe odsłuchiwanie medytacji/wizualizacji.
 3. Odtwarzanie medytacji/wizualizacji możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Platformy Rozwoju Osobistego „OmCreate”. Subskrybent nie jest uprawniony do pobierania, zapisywania medytacji/wizualizacji na jakimkolwiek nośniku.
 4. Usługodawca oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby odtwarzanie medytacji/wizualizacji było możliwe dla Subskrybenta przy użyciu popularnych przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych. Usługodawca oświadcza, że minimalne wymagania techniczne dla prawidłowego korzystania z Platformy Rozwoju Osobistego ”OmCreate” i odtwarzania medytacji/wizualizacji to:
 5. komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 6. dostęp do poczty elektronicznej;
 7. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;
 8. włączone w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 9. Usługodawca oświadcza, że uwzględniając publiczny charakter sieci Internet istnieją zagrożenia związane z pozyskiwaniem i modyfikowaniem danych Subskrybenta przez podmioty nieuprawnione. W związku z powyższym Subskrybent powinien we własnym zakresie stosować środki techniczne minimalizujące wystąpienie możliwych zagrożeń, w szczególności poprzez stosowanie oprogramowań antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.

 

4. ZAKUP SUBSKRYBCJI

 

 1. Ceny zakupu Subskrypcji dostępne są na Platformie Rozwoju Osobistego” OmCreate” https://szkolenia.omcreate.pl/subskrypcja/pakiety,. Cena jest ceną ostateczną, która zawiera podatek VAT.
 2. W sprzedaży oferowane są następujące rodzaje Subskrypcji:
 3. Subskrypcja odnawialna na okres 1 (jednego) miesiąca, zawierana na czas nieokreślony,       z możliwością jej wypowiedzenia w każdym czasie ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego, który w przypadku tej Subskrypcji 30 kolejnych dni kalendarzowych liczonych od daty wykupienia Subskrypcji/rozpoczęcia kolejnego 30 dniowego okresu rozliczeniowego;
 4. Subskrypcja odnawialna na okres 3 (trzech) miesięcy, zawierana na czas nieokreślony,            z możliwością jej wypowiedzenia w każdym czasie ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego, który w przypadku tej Subskrypcji oznacza 90 kolejnych dni kalendarzowych liczonych od daty wykupienia Subskrypcji/rozpoczęcia kolejnego 90 dniowego okresu rozliczeniowego;
 5. Subskrypcja jednorazowa na okres 12 miesięcy, zawierana na czas określony, który kończy się wraz z ostatnim dniem okresu na jaki została zawarta, tj. po upływie 365 kolejnych dni kalendarzowych liczonych od daty wykupienia Subskrypcji.

Wszystkie powyższe terminy liczone są od dnia następnego po dniu wykupienia Subskrypcji.

 1. Subskrybent, który zamierza dokonać zakupu Subskrypcji zobowiązany jest do skorzystania z Formularza Zamówienia znajdującego się pod adresem: https://szkolenia.omcreate.pl/subskrypcja/pakiety,i wyboru jednego z rodzajów Subskrypcji, tj.:
 2. Subskrypcja ”1 miesiąc odnawialna”;
 3. Subskrypcja ”3 miesiące odnawialna”;
 4. Subskrypcja ”12 miesięcy jednorazowa.

Wybór rodzaju Subskrypcji następuje poprzez użycie ikony „Wybieram” przy wybranym rodzaju Subskrypcji oraz założeniu konta na Platformie Rozwoju Osobistego ”OmCreate”.

 1. Formularz Zamówienia zawiera dane Subskrybenta, w tym dane do wystawienia rachunku/faktury VAT oraz adres e – mail niezbędny do otrzymania Loginu oraz Hasła, umożliwiających uzyskanie dostępu do Platformy Rozwoju Osobistego ”OmCreate”.
 2. Usługodawca potwierdza, na podany przez Subskrybenta adres e – mail, fakt otrzymania Formularza Zamówienia, przesyłając jednocześnie informacje oraz dane niezbędne do opłacenia dostępu do Platformy Rozwoju Osobistego ”OmCreate”.
 3. Tylko wykupienie Subskrypcji w sposób wskazany z wiadomości e – mail potwierdzającej otrzymanie Formularza Zamówienia, umożliwia uzyskanie dostępu do do Platformy Rozwoju Osobistego ”OmCreate”.
 4. Subskrybent po dokonaniu opłaty w terminie do 24 godzin na podany w Formularzu Zamówienia adres e – mail otrzyma od Usługodawcy Login i Hasło. W celu uzyskania dostępu do Platformy Rozwoju Osobistego ”OmCreate”niezbędnym jest podanie otrzymanych Loginu i Hasła.
 5. Subskrybent otrzymuje dostęp do Platformy Rozwoju Osobistego ”OmCreate” do czasu:
 6. anulowania Subskrypcji przez Subskrybenta (skutkującej wypowiedzeniem umowy) najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego;
 7. braku środków na karcie płatniczej Subskrybenta i pięciu nieudanych próbach obciążenia karty w celu wykupienia bądź przedłużenia Subskrypcji;
 8. upływu okresu na jaki zawarta została Subskrypcja (12 miesięcy jednorazowa).
 9. Anulowania zakupionej Subskrypcji można dokonać w Panelu Subskrybenta klikając przycisk „Anuluj Subskrypcję”.

 

5. WARUNKI KORZYSTANIA

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się dopełnić należytej staranności, aby dostęp do Platformy Rozwoju Osobistego ”OmCreate” przebiegał bez zakłóceń i niedogodności dla Subskrybentów. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w dostępie do materiałów zawartych na Platformie Rozwoju Osobistego ”OmCreate”, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Subskrybentów o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Platformy Rozwoju Osobistego ”OmCreate”.
 2. Subskrybent, który na skutek usterek istniejących po stronie Usługodawcy nie ma możliwości korzystania z zakupionych materiałów Platformy Rozwoju Osobistego ”OmCreate”, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia wszelkich kroków, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania dostępu do Platformy Rozwoju Osobistego ”OmCreate”.

 

6. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

 1. W przypadku ujawnienia się wad w dostępie do zakupionych produktów zawartych na Platformie Rozwoju Osobistego ”OmCreate”, i/lub związanych z możliwością korzystania z nich Subskrybent ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem adresu e-mail: urbanska@omcreate.pl bądź pisemnie na adres: OMCREATE Anna Urbańska, ul. Asfaltowa 15A/7, 52 – 235 Wrocław.
 2. Reklamacją nie są objęte treści materiałów Platformy Rozwoju Osobistego ”OmCreate”.
 3. Reklamacja Subskrybenta powinna zawierać dane umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Subskrybenta oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoznania reklamacji w terminie 7 dni, liczonych o daty jej otrzymania.

 

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Subskrybent, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin Subskrybent wyraża zgodę na udostępnienie mu Loginu i Hasła oraz na rozpoczęcie udostępniania wybranych materiałów (medytacji/wizualizacji) zawartych na Platformie Rozwoju Osobistego ”OmCreate” przed upływem terminu do odstąpienia od umowy z Usługodawcą, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Jednocześnie Subskrybent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ze względu na wyrażenie zgody na udostępnienie mu Loginu i Hasła oraz wyrażenia zgody na rozpoczęcia świadczenia dostęp do Subskrypcji (wybranych materiałów w postaci medytacji/wizualizacji) Platformy Rozwoju Osobistego ”OmCreate” na jego prośbę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, Subskrybentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy o świadczenie usług dostępu do Subskrypcji i korzystania z materiałów zamieszczonych na Platformie Rozwoju Osobistego ”OmCreate, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Subskrybent może odstąpić od umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy. Oświadczenie możne zostać złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony na Stronie Internetowej pod adresem: https://omcreate.pl/?post_type=productDo zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrotu Subskrybentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności.

 

8. PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Wszelkie materiały i zasoby Platformy Rozwoju Osobistego ”OmCreate”, stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm), przepisami prawa dotyczącymi znaków towarowych i/lub innymi przepisami regulującymi prawa własności intelektualnej.
 2. Materiały i zasoby zawarte w Platformy Rozwoju Osobistego ”OmCreate”, w tym w szczególności nagrania audio, nagrania video, opracowania tekstowe mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Subskrybenta na użytek własny.
 3. Subskrybent zobowiązuje się: nie powielać, nie udostępniać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie publikować materiałów Platformy Rozwoju Osobistego ”OmCreate”,  osobom trzecim, ani też odsprzedawać prawa dostępu do Platformy Rozwoju Osobistego ”OmCreate”.

 

9. DANE OSOBOWE

 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie opisane zostały w polityce prywatności i plików cookie pod adresem: http://omcreate.pl/?page_id=3
 2. Dokonując zakupu Subskrypcji do Platformy Rozwoju Osobistego ”OmCreate”,   Subskrybent wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym rozporządzeniem RODO. Subskrybent ma świadomość, iż odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do   Platformy Rozwoju Osobistego”OmCreate” i korzystanie z zawartych w niej mediacji/wizualizacji.
 3. Dane osobowe, o których mowa powyżej, niezbędne do uzyskania dostępu do Platformy Rozwoju Osobistego ”OmCreate” i korzystania z zawartych w niej mediacji/wizualizacji, to: imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu.
 4. Dane osobowe, o których mowa powyżej, są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Subskrybentowi dostępu do Platformy Rozwoju Osobistego ”OmCreate” oraz w celach rozliczeń podatkowych. Dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu, w szczególności nie są one udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Administratorem danych osobowych jest Anna Urbańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „OmCreate” Anna Urbańska, ul. Asfaltowa 15A/7, 52 – 235 Wrocław, adres poczty elektronicznej: anna.urbanska@omcreate.pl, telefon kontaktowy: +48663076052, NIP 9281989696, REGON 080366084.
 6. Subskrybent ma prawo żądania wglądu, weryfikacji, zmian oraz usunięcia swoich danych osobowych.
 7. Subskrybent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw, przyznanych na mocy przepisów rozporządzenia RODO.
 8. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia Subskrybentowi dostępu do materiałów Platformy Rozwoju Osobistego ”OmCreate”.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Subskrybent dokonując zakupu materiałów Platformy Rozwoju Osobistego ”OmCreate” wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Subskrybenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem adresu e-mail.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.